fredag 15 oktober 2010

Guds hus

När rädslan för det okända i form av islam nu ger Sverige en profil i nyhetsflödet genom att SD tar plats i riksdagen vill jag lyfta fram en helt annan bild av Sverige. Jimmie Åkesson skrev i Aftonbladet den 20 oktober 2009 att ”Muslimerna är vårt största utländska hot”. I Nacka tror vi inte att invandrare eller muslimer skulle vara ett hot. De är en tillgång. Med kommunalrådet Erik Langby och kyrkoherde Carl Dahlbäck i spetsen har vi sedan flera år arbetat på integration och samlevnad som goda grannar. Resultatet är överraskande.

Sedan ett par år diskuteras nu om Nacka församling i Svenska kyrkan, S:t Konrads katolska församling i Nacka samt Muslimernas förening i Fisksätra gemensamt ska bygga ett Guds hus. Folket i Nacka håller på att få en kyrka och en moské som goda grannar under samma tak. Mer än så: en församling i Svenska kyrkan samsas med en romersk-katolsk församling och bygger ett gemensamt kyrkorum.

En modell har tagits fram som visar en moské och en kyrka sida vid sida, förenade av en gemensam foajé. Kyrkorummet ger utrymme för såväl Svenska kyrkans som den romersk-katolska liturgiska traditionen. Moskén blir ett öppet forum för muslimer och islams vänner. Syftet är att i närmiljön göra en gemensam manifestation av samhörighet oavsett tro, kultur och språk. Byggnaden är en kraftfull motvikt mot dem som ser muslimerna eller de romerska katolikerna som främmande och hotfulla element.

Det finns inskränkta människor både i islam och i kristendomen. Muslimska självmordsbombare är lika lite representativa för islam som ultraortodoxa amerikanska kristna fundamentalister är för kristendomen.

Men man kan inte säga att muslimerna är värst. Snarare tvärtom. Muslimer är generellt fridsamma och ärliga. Muslimerna har aldrig exporterat vapen till Västeuropa eller USA. Vi vet vem som exporterar vapen och vart.

Guds hus i Fisksätra är världs-unikt. Umayyadmoskén i Damaskus var kyrka och moské under samma tak, men det var på 600-talet. Ska detta unika projekt bli verklighet krävs att det växer ur en känsla av gemensam hemhörighet i Guds hus och tillit mellan dem som möts där. För att skapa den andliga förutsättningen för Guds hus har ett intensivt arbete pågått i ett par år med att skapa en gemensam värdegrund för de tre församlingarna. Att bygga ett Guds hus som ingen vill gå till skulle vara ett ödesdigert nederlag.

Uppdraget att genom dialog formulera en gemensam värdegrund gick till Centrum för samtidsanalys. Värdegrunden, som nu är antagen av kyrkorådet i Nacka församling, har formulerats under min ledning i samtal mellan de två kyrkoherdarna Carl Dahlbäck och Andrzej Konopka samt imamen Awad Olwan. Den har diskuterats med församlingsledningarna i de tre församlingarna och i samtal med en del av dem som regelbundet deltar i församlingslivet.

Värdegrunden börjar med att teckna den gemensamma visionen för Guds hus. Ett Guds hus är en yttre manifestation av den gemensamma tron att Gud är En. Därför vill de tre församlingarna samla de stora religiösa samfunden i Fisksätra i en gemensam praktisk och ideologisk samverkan i ett gemensamt hus. De vill skapa tillit i kulturell mångfald i Fisksätra och genom dialog använda tron på Gud som instrument för att skapa fred.

Vart och ett av samfunden driver sin egen religiösa verksamhet i de egna gudstjänstlokalerna och övriga kulturella och sociala verksamheter i både de egna och de gemensamma lokalerna. Projektet syftar inte till religionsblandning och inte till mission bland varandras medlemmar. Det vill ge ökade möjligheter för människor med olika religiösa traditioner att mötas, bidra till en fortsatt positiv utveckling i Fisksätra samt visa att religionen är en enande kraft i lokalsamhället.

Med utgångspunkt i det gemensamma ursprunget som Abra-hams barn förenas de tre samfunden i den gemensamma tron på att den ende Guden, skapare av himmel och jord, är barmhärtig, nåderik och kärleksfull, att varje människa har samma värde och rättigheter samt att Gud kallar oss att respektera och älska vår medmänniska och värna allt liv.

Detta värdegrundsdokument uttrycker ett helt nytt sätt för Svenska kyrkan, den romersk- katolska kyrkan och muslimerna att se på varandra och leva tillsammans som goda grannar. De ser varandra som resurser i strävan att använda tron på Gud för att skapa fred i världen. Världshistoria skapas i Fisksätra. Världsfreden börjar i Fisksätra.

Bengt Wadesjö
Biskop

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar